Pel ca­mí de l’èxit

Am­bel re­fi­na­ment ha­bi­tu­al de la mar­ca bri­tà­ni­ca, el Ran­ge Evo­que es mos­tra molt àgil i di­nà­mic, al­ho­ra que com­pleix amb­bo­na no­ta com a SUV capaç de tot

La Vanguardia (Català) - Motor - - PROVA - Fran­cesc Pla

Hi ha una mà­xi­ma al món de l’au­to­mo­ció, se­gu­ra­ment apli­ca­ble a al­tres àm­bits de la vi­da, que diu que si una co­sa fun­ci­o­na, no la to­quis. Ai­xò és el que ha pas­sat amb el Ran­ge Ro­ver Evo­que d’aquest any, el mo­del ac­tu­al. Per­què no és fà­cil afron­tar l’evo­lu­ció d’un mo­del de tant d’èxit, un cot­xe que s’ha con­ver­tit en re­fe­rèn­cia. De fet, la ma­tei­xa mar­ca re­co­neix que l’Evo­que ha re­but “sub­tils mo­di­fi­ca­ci­ons”.

Lleus can­vis, per exem­ple, a la part fron­tal, amb nou para-xocs i ca­lan­dra redis­se­nya­da i fars amb tec­no­lo­gia full led. Tam­bé les llan­tes són de nou dis­seny. I de la ver­sió de la pro­va, en des­ta­ca ai­xí ma­teix el nou mo­tor In­ge­ni­um TD4 di­è­sel de 180 CV. Dis­se­nyat, desen­vo­lu­pat i fa­bri­cat a la Gran Bre­ta­nya, es­tà cons­tru­ït ín­te­gra­ment en alu­mi­ni i mi­llo­ra en tots els apar­tats l’an­te­ri­or mo­tor di­è­sel 2.2 de 190 CV.

Els in­ter­vals de man­te­ni­ment s’han am­pli­at de 26.000 a 34.000 km i, se­gons Land Ro­ver, ai­xò su­po­sa un es­tal­vi de 5.000 eu­ros ca­da tres anys. En mar­xa, el re­fi­nat mo­tor di­è­sel de 180CV for­ma un bi­no­mi per­fec­te­am­bel can­vi de nou ve­lo­ci­tats, amb un re­sul­tat del tot con­vin­cent tant per la su­a­vi­tat de fun­ci­o­na­ment com per l’es­tal­vi en con­sum.

En dis­po­sar de nou ve­lo­ci­tats, els can­vis es pro­du­ei­xen amb menys salts en­tre mar­xa i mar­xa i, so­bre­tot, d’una ma­ne­ra molt més su­au i gai­re­bé im­per­cep­ti­ble per al con­duc­tor. Ai­xí ma­teix, la ges­tió elec­trò­ni­ca per­met que el can­vi ac­tuï de ma­ne­ra adap­ta­ti­va, iden­ti­fi­cant el ti­pus de con­duc­ció que es re­a­lit­za i adap­tant en con­se­qüèn­cia la res­pos­ta del can­vi.

Ai­xí, si el con­duc­tor op­ta per con­duir en mo­de es­por­tiu, per exem­ple en una car­re­te­ra de re­volts, els can­vis se­ran més rà­pids i les mar­xes s’es­ti­ra­ran bus­cant el mi­llor apro­fi­ta­ment de la po­tèn­cia del mo­tor. Si al con­tra­ri el con­duc­tor tria cir­cu­lar de for­ma re­la­xa­da, el can­vi uti­lit­za­rà sem­pre la mar­xa més llar­ga per afa­vo­rir el con­sum. Per tant, és un can­vi rà­pid i pre­cís i que fun­ci­o­na de ma­ne­ra in­tel·li­gent.

D’al­tra ban­da, l’Ac­ti­ve Dri­ve­li­ne és un sis­te­ma de trac­ció ac­ti­va a les qua­tre ro­des que mi­llo­ra l’es­ta­bi­li­tat i l’eficiència, ja que per­met cir­cu­lar amb trac­ció da­van­te­ra només sem­pre que cir­cu­lem a més de 35 km/h. L’Ac­ti­ve Dri­ve­li­ne tam­bé in­cor­po­ra re­gu­la­ció ac­ti­va de pa­rell, Ac­ti­ve Tor­que Bla­sing, que a tra­vés d’un di­fe­ren­ci­al elec­trò­nic dis­tri­bu­eix la po­tèn­cia en­tre les ro­des poste­ri­ors per ob­te­nir sem­pre la mi­llor mo­tri­ci­tat i es­ta­bi­li­tat. Una al­tra no­ve­tat és la con­tra­por­ta poste­ri­or que s’obre en pas­sar el peu per so­ta de la part poste­ri­or del ve­hi­cle.

L’avi­sa­dor de can­vi in­vo­lun­ta­ri de car­ril i el fre d’emer­gèn­cia són tam­bé nous en ma­tè­ria de se­gu­re­tat. I tam­bé hi ha aven­ços en el sis­te­ma d’in­for­ma­ció i en­tre­te­ni­ment, ara amb una pan­ta­lla tàc­til de vuit pol­za­des. Aquest sis­te­ma és com­pa­ti­ble amb les apli­ca­ci­ons dels smartp­ho­nes ac­tu­als, que apa­rei­xen a la con­so­la cen­tral amb el ma­teix for­mat que al ma­teix dis­po­si­tiu.

L’smartp­ho­ne del con­duc­tor del nou Evo­que es con­ver­teix en punt d’ac­cés a in­ter­net a tra­vés de wi­fi al qual po­den con­nec­tar-se fins a vuit dis­po­si­tius

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.