K.O. amb ‘Lights Out’

FOX es­tre­na la ma­gis­tral sè­rie de bo­xa de Holt Mc­ca­llany

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NOTÍCIESTV -

Po­seu-vos els guants i pre­pa­reu-vos per re­bre cops. Lights Out no és una sè­rie que con­ce­dei­xi pau­ses als es­pec­ta­dors. Des del prin­ci­pi, co­men­ça­reu a re­bre cops de puny, un guió que ba­lla­rà al vos­tre vol­tant amb l’agi­li­tat d’un pes plo­ma. In­ten­ta­reu co­brir-vos i, abans que us n’ado­neu, us tro­ba­reu es­te­sos a la lona. El gan­xo fi­nal, po­tent i di­rec­te a la man­dí­bu­la, tan­ca una pri­me­ra tem­po­ra­da an­to­lò­gi­ca, la per­fec­ció ab­so­lu­ta so­bre el ring. Us pre­gun­ta­reu si te­niu la pos­si­bi­li­tat d’un se­gon as­salt i la res­pos­ta és que no. Lights Out no va ob­te­nir la re­no­va­ció de FX i no tin­drà se­go­na tem­po­ra­da. Però no la ne­ces­si­ta. Amb un fi­nal tan­cat i tretze epi­so­dis exe­cu­tats a la per­fec­ció, la der­ro­ta da­vant les xi­fres d’au­di­èn­cia va ser una vic­tò­ria acla­pa­ra­do­ra en ter­mes de qualitat te­le­vi­si­va. Cons­ci­ents d’ai­xò, a FOX España han de­ci­dit es­tre­nar-la, de­mà (a les 23.45 h).

Ho fa­ran amb el tí­tol El de­cli­ve de Pa­trick Le­ary, que ja dó­na cer­tes pis­tes de la pre­mis­sa d’una fic­ció que se­gueix la vi­da d’un bo­xe­ja­dor des­prés de pen­jar els guants. La de­ci­sió en­ca­ra li pe­sa, me­sos des­prés de re­ti­rar-se, i és que la va pren­dre ce­dint a la pres­sió de la se­va dona. Al ma­teix temps, ex­pe­ri­men­ta les con­se­qüèn­ci­es fí­si­ques que com­por­ten anys i anys de re­bre cops al ring. Pe­ti­tes pèr­du­es de me­mò­ria i ma­re­jos que po­den anar a més. I, tot i que és fe­liç amb la fa­mí­lia, en el fons té un comp­te pendent a la lona, aquell com­bat que no hau­ria d’ha­ver per­dut mai. La sè­rie s’em­mar­ca dins del clàs­sic guió del dra­ma es­por­tiu en què el pro­ta­go­nis­ta aca­ba pla­ne­jant el retorn a la com­pe­ti­ció. Amb tot, la tra­ma con­té cops ama­gats i s’aca­ba con­ver­tint en el mi­llor dra­ma pu­gi­lís­tic que hem vist des del pri­mer film de Rocky. L’ÉS­SER HU­MÀ I EL SEU DES­TÍ Com a Rocky, de Syl­ves­ter Sta­llo­ne, el te­ma cen­tral de la sè­rie és la lluita del pro­ta­go­nis­ta con­tra una co­sa su­pe­ri­or a les se­ves pos­si­bi­li­tats, una me­tà­fo­ra de la der­ro­ta as­se­gu­ra­da en l’en­fron­ta­ment en­tre l’és­ser hu­mà i el seu des­tí. L’ac­tor Holt Mc­ca­llany do­ta el seu bo­xe­ja­dor d’hu­ma­ni­tat sen­se per­dre fer­me­sa, acos­tant l’he­roi pu­gi­lís­tic a l’al­tu­ra dels es­pec­ta­dors. Co­nei­xem les se­ves pre­o­cu­pa­ci­ons, les se­ves pors i la re­la­ció que té amb la se­va es­po­sa (Cat­he­ri­ne Mc­cor­mack), el seu ger­mà i mà­na­ger (Pa­blo Sch­rei­ber) i el seu pa­re (Stacy Ke­ach), que el va en­tre­nar du­rant to­ta la car­re­ra. La so­li­de­sa del re­par­ti­ment és el punt fort d’aquest dra­ma, jun­ta­ment amb un guió capaç d’en­cre­uar di­ver­sos arcs ar­gu­men­tals de llarg re­cor­re­gut per tan­car-los, al fi­nal, en un epi­so­di con­tun­dent. L’es­ce­na més es­gla­ia­do­ra que hem vist a te­le­vi­sió des de fa molt de temps. Toni de la Tor­re

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.