Els ‘play-off’ de L’NBA a Ca­nal+

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NOTÍCIESTV -

Des­prés d’una in­ten­sa cam­pa­nya, di­jous pas­sat es va aca­bar la fa­se re­gu­lar de L’NBA, que dó­na pas a uns sem­pre emo­ci­o­nants play-off pel tí­tol, que co­men­cen avui i que els amants de la cis­te­lla po­dran se­guir per Ca­nal+. Una dis­pu­ta per l’anell de cam­pi­ons que, sen­se un fa­vo­rit clar, aquest any es pre­veu apas­si­o­nant. En­tre els as­pi­rants de la Con­fe­rèn­cia Est des­ta­quen uns Chi­ca­go Bulls que te­nen la mi­llor mar­ca de vic­tò­ri­es de to­ta la Lli­ga. Amb ells, els Mi­a­mi He­at de Leb­ron Ja­mes i Dway­ne Wa­de. Les co­ses es­tan molt més igua­la­des a la Con­fe­rèn­cia Oest, i unes quan­tes fran­quí­ci­es pre­sen­ten la can­di­da­tu­ra: des dels lí­ders de la di­vi­sió, San An­to­nio Spurs, fins als Ok­la­ho­ma City Thun­ders de Ser­ge Ibaka, els Lakers de Pau Ga­sol, els Clip­pers de Blake Grif­fin i fins i tot els Memp­his Grizz­li­es de Marc Ga­sol. O.R.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.