Nou director de TV3

Eu­ge­ni Sa­llent,

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NOTÍCIESTV -

Di­me­cres pas­sat, el Con­sell de Go­vern de la Cor­po­ra­ció Ca­ta­la­na de Mit­jans Au­di­o­vi­su­als, a par­tir d’una pro­pos­ta del pre­si­dent, Brau­li Du­art, es­co­llia Eu­ge­ni Sa­llent com a nou director de TV3. Un no­me­na­ment que fe­ia và­lids tots els in­di­cis que si­tu­a­ven Sa­llent com a subs­ti­tut de Mò­ni­ca Ter­ri­bas al cap­da­vant de la te­le­vi­sió pú­bli­ca ca­ta­la­na, des­prés que el pe­ri­o­dis­ta Ra­mon Ro­vi­ra de­cli­nés l’ofe­ri­ment d’ocu­par el càr­rec. Lli­cen­ci­at en in­for­mà­ti­ca i màs­ter en di­rec­ció d’em­pre­ses, en­tre el 1995 i el 1999 Eu­ge­ni Sa­llent va ser el ge­rent del Grup d’emis­so­res Catalunya Rà­dio, una tas­ca que va aban­do­nar per pas­sar a dur a ter­me les fun­ci­ons de director ge­ne­ral de Ra­di­o­cat XXI, l’em­pre­sa del Gru­po Go­dó res­pon­sa­ble de la ges­tió de les emis­so­res RAC1 i RAC 105. O.R.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.