‘Bo­nes’ tor­na a Fox

Se­rà di­ven­dres, a les 22.20 h, per en­ca­rar el fi­nal de la se­te­na tem­po­ra­da

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NOTÍCIESTV -

Di­ven­dres tor­na­ran a la fi­li­al es­pa­nyo­la de FOX Tem­pe­ran­ce Bren­nan i Se­e­ley Bo­oth o, el que és el ma­teix, Bo­nes. Des­prés de l’atu­ra­da ha­bi­tu­al, Bo­nes tor­na a la pe­ti­ta pan­ta­lla amb els epi­so­dis cor­res­po­nents a la se­go­na part de la se­te­na tem­po­ra­da. Set­ma­nes des­prés del seu retorn als Es­tats Units, la pro­duc­ció pro­ta­go­nit­za­da per Emily Desc­ha­nel i Da­vid Bo­re­a­naz tor­na amb nous ca­sos i enig­mes, a més de la im­por­tant no­tí­cia amb què van aco­mi­a­dar l’eta­pa an­te­ri­or. I és que l’em­ba­ràs de la Hue­sos i la pa­ter­ni­tat sob­ta­da d’en Bo­oth pro­pi­ci­a­ran mul­ti­tud de si­tu­a­ci­ons di­ver­ti­des que in­flui­ran en la fei­na de tots dos.

Els nous epi­so­dis co­men­ça­ran amb l’apa­ri­ció de les res­tes d’un pres fu­gat a la cla­ve­gue­ra d’una zona re­si­den­ci­al. Amb tot, la in­ves­ti­ga­ció re­ve­la­rà que el re­clús va mo­rir a la pre­só, co­sa que com­pli­ca­rà la fei­na dels pro­ta­go­nis­tes, que, d’al­tra ban­da, ja dis­cre­pen en­tre ells so­bre el nai­xe­ment del seu fu­tur fill.

Mentrestant, a l’ins­ti­tut Jef­fer­son de Was­hing­ton DC, la me­ca de la in­ves­ti­ga­ció fo­ren­se, els com­panys de la Bren­nan con­ti­nu­en dis­po­sats a po­sar al seu abast tots els seus co­nei­xe­ments. L’án­ge­la, el Dr. Jack Hod­gins, el Dr. Lan­ce Swe­ets i la Dra. Ca­mi­lle Sa­royan con­ti­nu­en tre­ba­llant, ofe­rint el mi­llor de si ma­tei­xos per aju­dar a re­sol­dre ca­da cas. As­sas­si­nats i morts in­ex­pli­ca­bles es­pe­ren res­pos­tes que ser­vei­xin per de­te­nir els au­tors, que no te­nen l’en­giny de la re­co­ne­gu­da fo­ren­se. A.F.L.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.