L’es­ce­na mu­si­cal ca­ta­la­na se su­ma a ‘La Ma­ra­tó de TV3’ con­tra la po­bre­sa

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NOTÍCIESTV -

Un cen­te­nar de mú­sics i can­tants s’han unit per en­re­gis­trar la can­çó Fo­ra de joc, el te­ma que po­sa­rà la ban­da so­no­ra de la ma­ra­tó con­tra la po­bre­sa de TV3, que se ce­le­bra­rà el diumenge 27 de maig. A les veus de Ma­nu Guix, Ele­na Ga­del i Lí­dia Gu­e­va­ra, tam­bé au­tors del te­ma, s’hi han su­mat al­guns dels noms més re­pre­sen­ta­tius de l’es­ce­na mu­si­cal ca­ta­la­na ac­tu­al, com Te­rà­pia de Shock, Mi­quel Abras, Jo­fre Bar­da­gí, Els Ca­tar­res, Lax’n’bus­to, Txa­ran­go, Èric Vi­nai­xa i Jo­an Pau Cha­ves. El pro­gra­ma es­ta­rà pre­sen­tat per An­to­ni Bas­sas i Ag­nès Mar­quès, i tots els fons que es re­cap­tin es des­ti­na­ran a pro­jec­tes so­ci­als del ter­cer sec­tor re­la­ci­o­nats amb l’àm­bit as­sis­ten­ci­al, l’ha­bi­tat­ge, la in­ser­ció so­ci­al i la­bo­ral i la in­fàn­cia. O.R.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.