An­te­na 3 de­ci­deix po­ten­ci­ar la in­for­ma­ció

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NOTÍCIESTV -

Amb l’ob­jec­tiu d’en­for­tir la in­for­ma­ció com a eix es­tra­tè­gic de l’ac­ti­vi­tat en te­le­vi­sió, ob­te­nir una or­ga­nit­za­ció més efi­caç i àgil dels re­cur­sos in­for­ma­tius, més capa­ci­tat d’adap­ta­ció al nou en­torn d’in­for­ma­ció mul­ti­mè­dia i més po­ten­ci­al per al desen­vo­lu­pa­ment de nous pro­jec­tes, el Gru­po An­te­na 3 ha de­ci­dit cre­ar la Di­vi­sió d’in­for­ma­tius i n’ha no­me­nat di­rec­to­ra ge­ne­ral la pe­ri­o­dis­ta Glo­ria Lo­ma­na, fins ara di­rec­to­ra d’in­for­ma­tius. Sen­se que tin­gui cap ti­pus de vin­cu­la­ció amb el fu­tur pro­cés de fu­sió amb La Sex­ta, la no­va Di­vi­sió d’in­for­ma­tius s’uneix a les cinc exis­tents al Gru­po An­te­na 3: Te­le­vi­sió, Rà­dio, Pu­bli­ci­tat, Mul­ti­mè­dia i Ci­ne. O.R.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.