Mal­sons a ‘The Fa­des’

Syfy es­tre­na la sè­rie re­ve­la­ció del gè­ne­re so­bre­na­tu­ral

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NOTÍCIES TV - Toni de la Tor­re

La te­le­vi­sió bri­tà­ni­ca ha tro­bat en la fic­ció so­bre­na­tu­ral el ve­hi­cle per­fec­te per desen­vo­lu­par re­lats so­bre l’ado­les­cèn­cia. La in­qui­e­tud, els tur­ments emo­ci­o­nals i els dub­tes d’aques­ta eta­pa vi­tal con­nec­ten a la per­fec­ció amb els es­ce­na­ris fos­cos del gè­ne­re, do­nant lloc a unes fic­ci­ons que te­nen com a pro­ta­go­nis­tes per­so­nat­ges que vi­uen un can­vi en les se­ves vi­des –un can­vi fan­tàs­tic– que fun­ci­o­na com a me­tà­fo­ra del can­vi que tra­ves­sen els ado­les­cents, que se sen­ten di­fe­rents i es­tranys. L’úl­tim re­fe­rent d’aquest nou gè­ne­re és The Fa­des, una sè­rie de la BBC que Syfy España es­tre­na aquest di­me­cres, i que pre­sen­ta la his­tò­ria d’un ado­les­cent que es diu Paul que té mal­sons ter­ro­rí­fics, en els quals pot veu­re unes om­bres si­nis­tres. Les om­bres són àni­mes dels morts i en Paul avi­at les co­men­ça­rà a veu­re, tam­bé, quan es­tà des­pert. ELS MIS­TE­RIS DE LA SÈ­RIE Per què no­més en Paul pot veu­re les om­bres? Què vo­len? Per què con­ti­nua te­nint mal­sons cons­tants? Aques­tes són al­gu­nes de les pre­gun­tes que el per­so­nat­ge in­ten­ta­rà res­pon­dre du­rant els pri­mers com­pas­sos de la sè­rie, acom­pa­nyat pel seu amic i con­fi­dent Mac. El duo que for­men amb­dós per­so­nat­ges, que es re­par­tei­xen clara­ment la càr­re­ga dra­mà­ti­ca i el to hu­mo­rís­tic, és la clau de The Fa­des. Men­tre en Paul es pre­gun­ta què li ofe­ri­rà el des­tí, en Mac se’n riu i no pa­ra d’es­ta­blir com­pa­ra­ci­ons en­tre la his­tò­ria del seu amic i al­gu­nes de les se­ves pel·lí­cu­les pre­fe­ri­des, des de Di­ven­dres 13 fins a Mal­son a Elm Stre­et, pas­sant per El sex­to sen­ti­do. La pa­re­lla con­té en la se­va di­nà­mi­ca un equi­li­bri in­teres­sant, que

por­ta els es­pec­ta­dors a pas­sar de l’hor­ror a la ri­a­lla amb una fa­ci­li­tat sor­pre­nent.

La mes­cla en­tre amb­du­es emo­ci­ons si­tua The Fa­des com un punt in­ter­me­di en­tre els seus dos re­fe­rents: el dra­ma fan­tàs­tic de Being Hu­man i el ca­ràc­ter gam­ber­ro de Mis­fits. De la pri­me­ra aga­fa, so­bre­tot, els ele­ments de ter­ror, de la se­go­na el sen­tit de l’hu­mor, fo­na­men­tal per­què pu­gui res­pi­rar una his­tò­ria que es­tà car­re­ga­da de ten­sió. L’an­goi­xa exis­ten­ci­al de l’ado­les­cent és la ba­se que fun­ci­o­na com l’es­que­let de la cri­a­tu­ra. Es no­ta que el cre­a­dor, Jack Thor­ne, té ex­pe­ri­èn­cia amb aquest ti­pus de per­so­nat­ge (va ser guio­nis­ta de Skins) i en co­neix bé les in­qui­e­tuds. La se­va pri­me­ra sè­rie en so­li­ta­ri ha es­tat la sor­pre­sa de l’any en el ter­reny so­bre­na­tu­ral. Ai­xí i tot, i mal­grat la qualitat, la BBC no l’ha re­no­vat per a una se­go­na tem­po­ra­da, co­sa que la con­ver­teix en una sè­rie no re­co­ma­na­ble per als ene­mics dels fi­nals oberts.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.