Adéu-si­au, doc­tor Hou­se

El per­so­nat­ge s’aco­mi­a­da amb l’úl­tim epi­so­di a FOX

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NOTÍCIES TV -

És el més an­ti­pà­tic, el méss des­a­gra­da­ble, el més im­bè­cil, i el tro­ba­rem a fal­tar. El doc­tor Hou­se s’acons s’aco­mi­a­da dels es­pec­ta­dors di­lluns que ve, amb l’úl­tim epi­so­di de la sè­rie, que pro­met­met emo­ci­ons d’in­fart en uns dar­rers com­pas­sos en què pot pas­sar de tot. L’epi­so­di fi­nal tin­drà el tí­tol Every­body Di­es (‘tot­hom es mor’), que, a més de ser unn joc de pa­rau­les amb el pri­mer epi­so­di de la sè­rie, quee es va dir Every­body Li­es (‘tot­hom diu men­ti­des’), sug­ge­rei­xe­reix un fi­nal trà­gic que molts fans ja an­ti­ci­pen, per­quèuè la te­o­ria de la mort del doc­tor es­tà molt es­te­sa. El fi­nal de Hou­se es veu­rà el 22 de maig, a FOXX España, que l’eme­trà en di­rec­te (en ver­sió ori­gi­nal i amb sub­tí­tols), a les 6.30 h, l’ho­ra que coin­ci­deix amb l’emis­sió als Es­tats Units, i el re­pe­ti­rà el ma­teix dia, a les 23.15 h. La ver­si­ór­sió do­bla­da es po­drà veu­re més en­da­vant,nt, el 12 de juny, men­tre que Cu­a­tro l’eme­trà,eme­trà, en obert, el 14 de juny.

Ja veu­rem si FOX España tam­bém­bé emet Swan Song, un pre­àm­bul de l’epi­so­di fi­nal que sí que s’eme­trà alsls Es­tats Units, i que fa­rà un re­cor­re­gut­gut per la vi­da del doc­tor Hou­se, co­men­tam­bé co­men­çant pel pri­mer epi­so­di, i tam­bé per la his­tò­ria de la sè­rie, que­ue ha es­tat vuit tem­po­ra­des en an­te­nan­te­na man­te­nint unes xi­fres d’au­di­èn­cia di­è­ni­ons que avui ron­den els 6 mi­li­ons de fi­dels, però que, en la mi­llo­ri­llor èpo­ca, van ar­ri­bar a su­perar elsls 25 mi­li­ons. Pre­ci­sa­ment, al­guns ví­de­os ví­de­a­ran fets pels es­pec­ta­dors for­ma­ran part d’aquest es­pe­ci­al, que té l’obat­ge l’ob­jec­tiu d’aco­mi­a­dar un per­so­nat­ge que ha es­tat em­ble­mà­tic. Des­préss­prés d’aques­ta in­tro­duc­ció, co­men­ça­rà­men­ça­rà l’úl­tim epi­so­di, que comp­ta­rà amb la fei­na re­re la cà­me­ra del cre­a­dor de la sè­rie, Da­vid Sho­re, que no en di­ri­gia un epi­so­di­pi­so­di des del fi­nal de la se­go­na tem­po­ra­da, i amb el retorn d’an­tics per­so­nat­ges.

A la llis­ta de con­fir­mats, tro­bem­bem vells cone­guts, co­ne­fer com la Ca­me­ron (Jen­ni­fer Mor­ri­son), la Tre­ce (Olivia Wil­de), en Kut­ner (Kal Penn) i la Mart­ha (Am­ber Tamblyn). La que no tor­na­rà se­rà la Cuddy,y, ja que l’ac­triu l’acels­tein, va que la in­ter­pre­ta, Li­sa Edels­tein, no aca­bar, pre­ci­sa­ment, gai­re bé amb l’es­tu­di res­pon­sa­ble de la sè­rie. Ai­xí i tot, no s’ha de des­car­tar que hi ha­gi una­na sor­pre­sa, per­què tam­bé s’ha­via ne­gat ell retorn de la Ca­me­ron i, al fi­nal, sí que se­rà­e­rà a l’úl­tim epi­so­di. La tor­na­da de tants per­so­nat­ges ha fet que els fans de la sè­rie ha­gin an­ti­ci­pat la mort d’un per­so­nat­ge (per què hau­ri­en de tor­nar, si no fos a cau­sa d’un fu­ne­ral?), en part per­què el guió de la fic­ció ha ali­men­tat aques­ta pos­si­bi­li­tat. Tan­ma­teix, no ess pot des­car­tar que els re­torns no si­guin en for­ma­ma d’al·lu­ci­na­ci­ons o records. No hem d’obli­dar que,e, si una co­sa ha ca­rac­te­rit­zat ca­ra­cue te­nir el doc­tor Hou­se, és que sem­pre ha de l’úl­ti­ma pa­rau­la. Toni de la Tor­re or­re

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.