Ball de noms per pre­si­dir Ra­dio Te­le­vi­si­ón Es­paño­la

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NOTÍCIES TV -

Des­prés de nou me­sos amb el lloc va­cant, es­tà pre­vist que la set­ma­na que ve se sà­pi­ga qui ocu­pa­rà el càr­rec de pre­si­dent de RTVE i, de mo­ment, so­nen tres noms: el pre­si­dent de l’aca­dè­mia de les Ci­èn­ci­es i les Arts de Te­le­vi­sió, Ma­nu­el Cam­po Vi­dal; l’ex­di­rec­tor de Te­le­vi­si­ón de Ga­li­cia, Fran­cis­co Cam­pos, i el res­pon­sa­ble de Te­le­fó­ni­ca a l’ar­gen­ti­na, Luis Blas­co.

Mal­grat que tots tres can­di­dats pre­fe­rei­xen mos­trar-se cauts da­vant l’elec­ció im­mi­nent, els ru­mors po­si­ci­o­nen Cam­po Vi­dal com el can­di­dat més ferm per co­brir el lloc. Tan­ma­teix, no és el fa­vo­rit de Ma­ri­a­no Ra­joy: el pre­si­dent del Go­vern pre­fe­ri­ria Cam­pos o Blas­co. Aquest dar­rer, se­gons di­uen, ac­cep­ta­ria el càr­rec sem­pre i quan li ar­re­gles­sin el sou (amb els 204 mi­li­ons d’eu­ros re­ta­llats per l’exe­cu­tiu en els pres­su­pos­tos de RTVE, gua­nya­ria la mei­tat que els seus an­te­ces­sors, uns 105.000 eu­ros anu­als). A.G.

Ma­nu­el Cam­po Vi­dal

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.