SOL­CANT ELS MARS

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NOTÍCIES TV -

Au­tor de cin­tes com Ter­mi­na­tor, Ali­ens, Abyss, Ti­ta­nic i la més re­cent his­tò­ria en 3D Ava­tar, Ja­mes Ca­me­ron és un dels ci­ne­as­tes més ta­qui­llers de les úl­ti­mes dè­ca­des. Però, tal com ell ma­teix ha afir­mat més d’una ve­ga­da, la se­va ve­ri­ta­ble pas­sió és l’oceà, que l’ha por­tat a de­di­car bo­na part de la fei­na, aquests úl­tims anys, a ex­plo­rar les ai­gües més pro­fun­des del pla­ne­ta. Ex­pe­di­ci­ons que, com en el cas d’aquest Ja­mes Ca­me­ron: Vi­a­je al fon­do de la Ti­er­ra, han aca­bat re­co­lli­des en do­cu­men­tals sor­pre­nents, com Mis­te­ri­os del Ti­ta­nic (2001), Ja­mes Ca­me­ron’s Ex­pe­di­ti­on: Bis­marck (2002) i Ali­ens of the De­ep (2005).

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.