S’ano­ta el set de Ro­land Gar­ros

Ca­nal+

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NOTÍCIES TV -

La set­ma­na que ve co­men­ça­rà una no­va edi­ció del Ro­land Gar­ros, la com­pe­ti­ció més im­por­tant so­bre pis­ta de ter­ra ba­tu­da, que reu­neix, a Pa­rís, les prin­ci­pals ra­que­tes del cir­cuit ATP. Un tor­neig que, en­guany, es po­drà se­guir com­plet i en al­ta de­fi­ni­ció per Ca­nal+, la ca­de­na que n’ha com­prat els drets d’emis­sió, am­pli­ant, d’aques­ta ma­ne­ra, l’ofer­ta te­nís­ti­ca als qua­tre grand slam de la tem­po­ra­da: l’obert d’aus­trà­lia (que es va ce­le­brar al ge­ner), el Ro­land Gar­ros (del 27 de maig al 10 de juny), Wim­ble­don (del 25 de juny al 8 de ju­li­ol) i L’US Open (del 27 d’agost al 9 de se­tem­bre). Una ci­ta a la qual Ra­fa Na­dal ar­ri­ba amb l’ob­jec­tiu d’al­çar per se­te­na ve­ga­da el tro­feu de ven­ce­dor, una em­pre­sa que cap te­nis­ta no ha acon­se­guit abans, al llarg de la his­tò­ria del tor­neig. O.R.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.