Se­guint ‘Wa­llan­der’

L’ins­pec­tor de Hen­ning Mankell tor­na al ca­nal TNT

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NOTÍCIESTV -

La vi­da de l’ins­pec­tor Kurt Wa­llan­der con­ti­nua sent un des­as­tre, un abis­me que s’obre als peus dels es­pec­ta­dors i els en­fon­sa en un uni­vers de crim, gel i des­es­pe­ra­ció. No es po­den se­guir els pas­sos del de­tec­tiu cre­at per Hen­ning Mankell sen­se dei­xar la pell a les se­ves pàgines, com bé sa­ben els lec­tors de l’es­crip­tor su­ec. Pas­sa el ma­teix amb l’adap­ta­ció te­le­vi­si­va, que des­ta­ca tant per la bre­ve­tat com per la in­ten­si­tat de ca­das­cu­na de les tem­po­ra­des. La tercera s’es­tre­na aquest di­lluns, al ca­nal TNT, i tor­na a cons­tar de tan sols tres epi­so­dis.

Tal com pas­sa amb la sè­rie d’un al­tre in­ves­ti­ga­dor li­te­ra­ri, Sher­lock, les aven­tu­res de Wa­llan­der ar­ri­ben amb comp­ta­go­tes, però val la pe­na es­pe­rar-les. Ca­da cop que la sè­rie tor­na, pu­ja el llis­tó del gè­ne­re, amb uns guions molt ben tre­nats i una in­ter­pre­ta­ció ma­gis­tral del bri­tà­nic Ken­neth Bran­nagh.

L’ac­tor, que va de­ci­dir no veu­re cap de les pel·lí­cu­les su­e­ques que s’ha­vi­en pro­du­ït per al per­so­nat­ge per no dei­xar-se in­flu­en­ci­ar per la in­ter­pre­ta­ció d’al­tres, cons­tru­eix un Kurt Wa­llan­der tor­tu­ós però vi­tal, que dei­xa que la vi­da per­so­nal se li es­fon­dri, però ho fa per­què la im­pli­ca­ció amb els ca­sos és tan gran que ho ab­sor­bei­xen tot d’ell. En aquest sen­tit, la in­ter­pre­ta­ció de Wa­llan­der és ex­tre­ma­da­ment fi­del al text li­te­ra­ri, en­ca­ra que hi ha­gi al­gun de­tall que s’ha­gi eli­mi­nat, com la pas­sió que sent per l’òpe­ra, su­pri­mi­da per­què al pú­blic bri­tà­nic li re­cor­da­ria mas­sa l’ins­pec­tor Mor­se, molt po­pu­lar, al Reg­ne Unit. I és que, a més de ser una sè­rie ex­cel·lent, Wa­llan­der és el re­sul­tat de la co­o­pe­ra­ció de la te­le­vi­sió bri­tà­ni­ca i la su­e­ca.

Els epi­so­dis de la tercera tem­po­ra­da es ba­sen, tal com pas­sa amb les an­te­ri­ors, en tres tex­tos de l’obra li­te­rà­ria. El pri­mer, Els gos­sos de Ri­ga, ens pre­sen­ta un Wa­llan­der que en­ca­ra es­tà su­perant la mort del seu pa­re quan es des­co­brei­xen dos ca­dà­vers en un bot. S’hau­ria de pren­dre un des­cans, però no pot evi­tar in­ves­ti­gar el que sem­bla un as­sas­si­nat de ban­des cri­mi­nals.

En el se­gon epi­so­di, ba­sat en la no­ve­lla Abans de la ge­la­da, a l’ins­pec­tor li cri­da l’aten­ció la mort mas­si­va de tots els mem­bres d’una sec­ta, un cas que in­ves­ti­ga­rà al ma­teix temps que la se­va fi­lla tor­na a ca­sa. I el ter­cer epi­so­di es­tà ba­sat en un re­lat curt que no s’ha pu­bli­cat al nos­tre pa­ís, i que es ti­tu­la An Event in Au­tumn, co­sa que és un al·li­ci­ent ex­tra per­què els se­gui­dors del per­so­nat­ge es llen­cin a de­vo­rar la sè­rie. Toni de la Tor­re

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.