Tem­pes­ta a ‘Gos­sip Girl’

La Se­re­na s’en­fron­ta amb la Blair en el tram fi­nal de la sè­rie

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NOTÍCIESTV -

La Se­re­na i la Blair tor­nen a ser ene­mi­gues a mort. Que es cal­cin, els es­pec­ta­dors de Gos­sip Girl, per­què la sè­rie tor­na al to dels orí­gens i pro­met més men­ti­des, males ju­ga­des i tram­pes en un sol epi­so­di de les que ha tin­gut en tot el re­cor­re­gut. El fi­nal de la cin­que­na tem­po­ra­da de la sè­rie, que s’emet de­mà, a Cos­mo­po­li­tan TV, col·lo­ca tots els per­so­nat­ges en una si­tu­a­ció lí­mit que, en re­a­li­tat, re­vi­fa el con­flic­te amb què va co­men­çar la fic­ció. És a dir: amb la mis­te­ri­o­sa gos­sip girl mo­vent els fils i les du­es pro­ta­go­nis­tes mos­trant les ur­pes. La Blair ha de­ci­dit apar­tar la Se­re­na de la se­va vi­da. I la Se­re­na, frus­tra­da, tor­na a ser la no­ia do­len­ta del co­men­ça­ment i li ho fa­rà pa­gar amb una ven­jan­ça re­car­go­la­da que no­més ella po­dria ide­ar.

D’aques­ta ma­ne­ra, la fic­ció, que a Cos­mo­po­li­tan TV s’emet, pràc­ti­ca­ment, al rit­me dels Es­tats Units, pre­pa­ra les fit­xes per a una rec­ta fi­nal en la qual s’han de re­sol­dre to­tes les tra­mes. La re­la­ció en­tre la Blair i en Chuck, d’una ban­da, i el des­tí de la Se­re­na, de l’al­tra, que sem­bla que tor­na al vell camí de l’au­to­des­truc­ció. I ai­xò sen­se obli­dar el mis­te­ri que s’ha man­tin­gut du­rant to­ta la sè­rie: la iden­ti­tat de la fa­mo­sa gos­sip girl, que tin­drà una apa­ri­ció fu­gaç, en l’úl­tim epi­so­di de la cin­que­na tem­po­ra­da. A la fic­ció li que­da una si­se­na tem­po­ra­da que s’ha con­fir­mat que se­rà l’úl­ti­ma, per tro­bar la sor­ti­da d’un en­tra­mat de re­la­ci­ons que s’ha sa­but reinventar epi­so­di a epi­so­di i man­te­nir els fans tan en­gan­xats com el pri­mer dia. Toni de la Tor­re

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.