‘Psyc­ho­vi­lle’ obre les por­tes al ca­nal 3XL

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NOTÍCIESTV -

Amants de l’hu­mor bri­tà­nic, ben­vin­guts a la bo­ge­ria de Psyc­ho­vi­lle. El ca­nal 3XL es­tre­na, di­jous que ve (22.50 h), aques­ta co­mè­dia del duo de ca­na­lles for­mat per Re­e­ce She­ars­mith i Ste­ve Pem­ber­ton, en què un in­di­vi­du es de­di­ca a fer xan­tat­ge, amb car­tes, a cinc per­so­nat­ges d’allò més peculiars: un as­sas­sí que viu amb la se­va ma­re, un pa­llas­so manc amb pro­ble­mes de con­trol de la ira, un nan en­a­mo­ra­dís, una dona que es pen­sa que un ni­not és el seu fill i un mi­li­o­na­ri que por­ta el col·lec­ci­o­nis­me a ex­trems poc acon­se­lla­bles. Hau­rem de se­guir la sè­rie per sa­ber què te­nen en co­mú tots ple­gats. El mis­te­ri es bar­re­ja amb les ri­a­lles que pro­vo­ca l’hu­mor ne­gre dels cre­a­dors de The Le­a­gue of Gent­le­men, més des­a­gra­da­bles i pro­vo­ca­dors que mai. T.T.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.