MOLT SE­GUI­DA A TWIT­TER

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NOTÍCIESTV -

El gir que fa­rà Gos­sip Girl a l’epi­so­di de de­mà segur que pro­vo­ca­rà molts co­men­ta­ris a Twit­ter, di­vi­dint els se­gui­dors en­tre la Se­re­na i la Blair. La fic­ció és una de les més dis­cu­ti­des en aques­ta xar­xa so­ci­al, en la qual els fans, dels més ac­tius, co­men­ten els epi­so­dis du­rant l’emis­sió per mit­jà del hashtag #Gos­sip­girl_­cos­mo.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.