Bo­na nit i… adéu

An­te­na 3 can­cel·la el pro­gra­ma de Buenafuente tan sols un mes i mig des­prés d’es­tre­nar-se

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NOTÍCIESTV -

Poc, molt poc, ha du­rat el retorn d’an­dreu Buenafuente a la te­le­vi­sió, i és que de­mà, quan no­més hau­ran pas­sat set set­ma­nes des que es va es­tre­nar, Bu­e­nas noc­hes y Buenafuente s’aco­mi­a­da­rà dels es­pec­ta­dors, des­prés que An­te­na 3, de mu­tu acord amb el po­pu­lar hu­mo­ris­ta ca­ta­là, ha­gi de­ci­dit can­cel·lar-ne l’emis­sió. “Tant la ca­de­na com la pro­duc­to­ra no es­tan sa­tis­fe­tes amb els re­sul­tats del pro­gra­ma”, han ar­gu­men­tat des del ca­nal per jus­ti­fi­car la des­a­pa­ri­ció pre­ma­tu­ra de l’es­pai de la gra­e­lla te­le­vi­si­va.

Amb una in­dús­tria te­le­vi­si­va que fa­go­ci­ta fins i tot les es­tre­lles més grans, el des­con­ten­ta­ment a què fa re­fe­rèn­cia An­te­na 3 po­dria ve­nir dels bai­xos ín­dexs d’au­di­èn­cia que ha tin­gut el pro­gra­ma al llarg d’aquest mes i mig en què ha es­tat en pan­ta­lla. Com­pe­tint en el pri­me ti­me de les nits del diumenge amb ri­vals com Aí­da (Te­le­cin­co), La pe­lí­cu­la de la se­ma­na (La 1) i Salvados (La Sex­ta) –l’es­pai cor­ro­siu d’ac­tu­a­li­tat co­man­dat pel seu dei­xe­ble Jor­di Évo­le–, Bu­e­nas noc­hes y Buenafuente es va es­tre­nar el 15 d’abril, amb un 14% de quo­ta de pan­ta­lla i 2.829.000 es­pec­ta­dors, i, amb el pas de les set­ma­nes, ha dis­mi­nu­ït fins a un 7,7% de sha­re i un to­tal de 1.459.000 te­le­vi­dents.

Mal­grat la can­cel·la­ció, amb­du­es parts no tan sols s’han mos­trat dis­po­sa­des a con­ti­nu­ar co­lla­bo­rant en el fu­tur, si­nó que han de­cla­rat que es­tan es­tu­di­ant nous pro­jec­tes que po­dri­en pro­pi­ci­ar el retorn d’an­dreu Buenafuente a la pe­ti­ta pan­ta­lla, a par­tir de la tar­dor que ve. Ori­ol Rodríguez

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.