Pot tor­nar a les nits del di­lluns

El futbol en obert

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NOTÍCIESTV -

El pano­ra­ma fut­bo­lís­tic a la te­le­vi­sió po­dria ser molt di­fe­rent, la tem­po­ra­da que ve, si fem cas de les de­cla­ra­ci­ons que va fer no fa gai­re Jaume Rou­res a RAC1. A l’entrevista con­ce­di­da a l’emis­so­ra de rà­dio, el pre­si­dent de Me­di­a­pro afir­ma­va que “la si­tu­a­ció del futbol a la te­le­vi­sió ha de mi­llo­rar”, afe­gint que “el par­tit en obert no ha de cau­re en dis­sab­te, ne­ces­sà­ri­a­ment”, co­sa que, se­gons Rou­res, va en con­tra dels in­teres­sos dels ope­ra­dors, i que dei­xa les por­tes ober­tes per­què les re­trans­mis­si­ons en obert tor­nin a les nits del di­lluns, tal com va pas­sar les tem­po­ra­des 1996 - 1997 i 1997 - 1998. De les se­ves pa­rau­les tam­bé es des­prèn que els par­tits que dis­pu­tin Bar­ça i Madrid en la fu­tu­ra cam­pa­nya que­da­ran ex­clu­si­va­ment en mans de ca­nals de pa­ga­ment, com Gol T i Ca­nal+. “És una de les pos­si­bi­li­tats. O con­ti­nu­em tal com hem fet fins ara, o in­ten­tem fer una ofer­ta de més qualitat, i ai­xò pot re­per­cu­tir en el nom­bre de par­tits que hi ha­gi en obert d’amb­dós equips”. O.R.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.