Vol com­prar Telemadrid

Ji­mé­nez Lo­san­tos

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NOTÍCIESTV -

Si, fa unes set­ma­nes, la pre­si­den­ta de la Co­mu­ni­tat de Madrid, Es­pe­ran­za Aguir­re, anun­ci­a­va la in­ten­ció de pri­va­tit­zar Telemadrid, Fe­de­ri­co Ji­mé­nez Lo­san­tos ha ex­pres­sat in­terès per ad­qui­rir el con­trol de la ca­de­na au­to­nò­mi­ca. Una ad­qui­si­ció que es por­ta­ria a ter­me per mit­jà de Li­ber­tad Di­gi­tal, l’em­pre­sa de la qual és so­ci i ac­tu­al vi­ce­pre­si­dent, sem­pre i quan es reu­nei­xin una sè­rie de re­qui­sits: que l’ope­ra­ció es por­ti a ter­me “per un preu ra­o­na­ble” i es pu­gui re­duir, com a mí­nim, una quar­ta part de la plan­ti­lla. Ai­xí i tot, sem­bla que el po­lè­mic pe­ri­o­dis­ta no és l’únic que po­dria li­ci­tar per la te­le­vi­sió, ja que tam­bé hi ha mos­trat pre­dis­po­si­ció el pre­si­dent de l’at­lè­tic de Madrid, En­ri­que Ce­re­zo, i qui va ser por­ta­veu del Go­vern la pri­me­ra le­gis­la­tu­ra de Jo­sé Ma­ría Az­nar, Mi­guel Ángel Rodríguez. O.R.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.