BUENAFUENTE, FI­DEL A BUENAFUENTE

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NOTÍCIESTV -

Des­prés d’anun­ci­ar-se la no­tí­cia de la can­cel·la­ció del pro­gra­ma, An­dreu Buenafuente va pu­bli­car un text al seu blog ( www.an­dreu­bu­e­na­fu­en­te.com) en què do­na­va el punt de vis­ta del que ha pas­sat. A l’en­tra­da, ti­tu­la­da Co­sas que ha­cer cu­an­do se ter­mi­na tu pro­gra­ma, el pre­sen­ta­dor afir­ma que, en te­le­vi­sió, tant els èxits com els fra­cas­sos no te­nen cap ex­pli­ca­ció, i aca­ba afe­gint que “jo no­més sé fer bé ai­xò, ai­xí que ho tinc fà­cil. Pen­sa­ré una al­tra co­sa. ‘Rein­ven­ta’t’, em di­uen al­guns. No em dó­na la ga­na. Un nú­me­ro d’au­di­èn­cia no em fa­rà reinventar”.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.