He­mingway se­gons HBO Cli­ve Owen i Ni­co­le Kid­man pro­ta­go­nit­zen la TV mo­vie

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NOTÍCIESTV -

HBO es­tre­na, aquest di­lluns, la can­di­da­ta a mi­llor TV mo­vie de l’any. Les se­ves pro­duc­ci­ons, so­vint amb tints bi­o­grà­fics, so­len tri­om­far de ma­ne­ra sis­te­mà­ti­ca als pre­mis Emmy i, pro­ba­ble­ment, en­guany no se­rà una ex­cep­ció per al ca­nal per ca­ble més pres­ti­gi­ós dels Es­tats Units. L’es­co­llit és l’es­crip­tor Ernest He­mingway, que, a més de ser un no­vel·lis­ta ex­cel·lent, tam­bé va des­ta­car per la fei­na de pe­ri­o­dis­ta. Pre­ci­sa­ment en aques­ta fa­ce­ta in­da­ga­rà la TV mo­vie, que té com a pro­ta­go­nis­tes dos noms molt ci­ne­ma­to­grà­fics: Cli­ve Owen in­ter­pre­ta­rà Ernest He­mingway, men­tre que Ni­co­le Kid­man es po­sa­rà en la pell de la pe­ri­o­dis­ta Mart­ha Gell­horn. Tots dos es van conèi­xer du­rant la Guer­ra Ci­vil Es­pa­nyo­la i van co­men­çar una re­la­ció que va es­tar te­nyi­da pel com­pro­mís per ex­pli­car tot el que pas­sa­va i una in­ten­sa pas­sió amo­ro­sa. A LA BA­TA­LLA DE L’EBRE La his­tò­ria de la pa­re­lla és el motor que mou la TV mo­vie, que re­cor­re­rà els es­ce­na­ris prin­ci­pals de la guer­ra. En aque­lla èpo­ca, He­mingway s’aca­ba­va de di­vor­ci­ar de la se­go­na dona i era al nos­tre pa­ís exer­cint de cor­res­pon­sal de guer­ra, una fei­na que el va por­tar a ser pre­sent en mo­ments clau del con­flic­te, com la Ba­ta­lla de l’ebre. La pro­duc­ció D’HBO, que té per tí­tol He­mingway & Gell­horn, in­ci­deix tant en els fets his­tò­rics com en la cre­a­ti­vi­tat li­te­rà­ria de l’es­crip­tor, que, en aque­lla èpo­ca, va escriure la que se­ria l’úni­ca obra de te­a­tre, La quin­ta co­lum­na, i va co­men­çar a ges­tar la que se­ria una de les se­ves no­vel·les més cone­gu­des, Per qui so­nen les cam­pa­nes?, un al·le­gat an­ti­bel·li­cis­ta en què es bar­re­ja la fic­ció de l’es­crip­tor amb fets i per­so­nat­ges re­als de la Guer­ra Ci­vil Es­pa­nyo­la, com An­dreu Nin, Do­lo­res Ibár­ru­ri i el ge­ne­ral Jo­sé Mi­a­ja.

La TV mo­vie ju­ga a ser un making of de la pro­duc­ció li­te­rà­ria de l’es­crip­tor en aque­lla èpo­ca. Mos­tra la fun­ció que va te­nir en els tex­tos Mart­ha Gell­horn, que va in­su­flar d’ànim un dels mo­ments més tris­tos de la vi­da de He­mingway, i hi sur­ten per­so­nat­ges que l’es­crip­tor va conèi­xer en aque­lla èpo­ca, com el tam­bé no­vel·lis­ta John Dos Pas­sos i el fo­tò­graf Ro­bert Capa. Com a cu­ri­o­si­tat, cal as­se­nya­lar la pre­sèn­cia al re­par­ti­ment del ba­te­ria del grup Me­ta­lli­ca, Lars Ul­rich, que in­ter­pre­ta el do­cu­men­ta­lis­ta ho­lan­dès Jo­ri Ivens. La TV mo­vie es­tà di­ri­gi­da per Phi­lip Kauff­man, cone­gut per ser el res­pon­sa­ble de l’adap­ta­ció de La in­su­por­ta­ble lleu­ge­re­sa de l’és­ser, de Mi­lan Kun­de­ra, i que ha ex­pli­cat que, per a ell, és tan im­por­tant re­la­tar la his­tò­ria d’amor en­tre He­mingway i Gell­horn com ofe­rir un re­lat his­tò­ri­ca­ment ri­go­rós de la Guer­ra Ci­vil Es­pa­nyo­la. Toni de la Tor­re

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.