MÉS GAMBERRADES A ‘WORKAHOLICS’

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NOTÍCIESTV -

El trio in­cen­di­a­ri que for­men en Blake, l’adam i l’anders tor­na a fer de les se­ves aworka­ho­lics, la sè­rie amb el tí­tol més irò­nic de la te­le­vi­sió, ja que aquests tres dro­pos no són gens ad­dic­tes a la fei­na. El que els agra­da més és col·lo­car-se fu­mant ma­ri­hu­a­na, beu­re tant com pu­guin i gas­tar-se bro­mes pe­sa­des. I tot sen­se mou­re’s de l’ofi­ci­na, que no és qües­tió de per­dre el sou. La co­mè­dia de Co­medy Cen­tral, una bar­re­ja en­tre l’am­bi­ent de The Of­fi­ce i l’hu­mor de Scrubs, es­tre­na aquest di­marts la tercera tem­po­ra­da, als Es­tats Units.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.