KE­VIN COST­NER ES­TRE­NA WESTERN

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NOTÍCIESTV -

El ca­nal His­tory Chan­nel es­tre­na, di­lluns que ve, la pri­me­ra sè­rie de fic­ció (des­prés de fer-se en­re­re amb el pro­jec­te The Ken­nedys). Es trac­ta d’un western pro­ta­go­nit­zat per Ke­vin Cost­ner, que tam­bé exer­ceix de director, i Bill Pax­ton, l’ex­pro­ta­go­nis­ta de Big Lo­ve. Tots dos in­ter­pre­ten els lí­ders de du­es fa­mí­li­es en­fron­ta­des a Hat­fi­elds & Mc­coys, una mi­ni­sè­rie so­bre dos ve­ïns les bo­nes re­la­ci­ons dels quals, que man­te­ni­en des de fe­ia ge­ne­ra­ci­ons, es veu­ran en­ter­bo­li­des quan es­cla­ti la guer­ra ci­vil nord-ame­ri­ca­na.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.