‘EPISODES’ TOR­NA ABANS A LA BBC

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NOTÍCIESTV -

Matt Le­blanc ha es­tre­nat la se­go­na tem­po­ra­da d’episodes. La pro­duc­ció, que és una co­pro­duc­ció en­tre la BBC i Show­ti­me, ha de­bu­tat abans al Reg­ne Unit que als Es­tats Units, en un mo­vi­ment in­vers al que sol pas­sar en aquests ca­sos. Men­tre els nord-ame­ri­cans s’es­pe­ren, els bri­tà­nics ja es­tan gau­dint de les no­ves pe­ri­pè­ci­es de l’ac­tor, que in­ter­pre­ta una ver­sió exa­ge­ra­da de si ma­teix que li va me­rèi­xer el Glo­bus d’or al mi­llor ac­tor i que li ha res­sus­ci­tat la car­re­ra, que s’ha­via es­tan­cat, des­prés de deu anys a Fri­ends.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.