LES APOS­TES DELS CA­NALS DEL CA­BLE

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - ENPORTADA -

1. THE NEWSROOM

[HBO] La pri­me­ra sè­rie d'aa­ron Sorkin per a HBO se­rà el punt de par­ti­da d'una tem­po­ra­da que pro­met ser his­tò­ri­ca, per al ca­nal per ca­ble nord-ame­ri­cà. El guio­nis­ta po­sa­rà en fun­ci­o­na­ment el walk and talk el 24 de juny, per mos­trar els de­talls d'un pro­gra­ma de no­tí­ci­es de 24 ho­res, a l'es­til de Stu­dio 60 i Sports Night. Jeff Da­ni­els se­rà el pre­sen­ta­dor que hau­rà d'aguan­tar, jun­ta­ment amb la pro­duc­to­ra del pro­gra­ma (Emily Mor­ti­mer), les pres­si­ons dels anun­ci­ants i de la di­rec­to­ra del ca­nal (Ja­ne Fon­da). 2. THIEF OF THIEVES

[AMC] L'èxit d'au­di­èn­cia de The Walking De­ad ha por­tat AMC a apos­tar per l'adap­ta­ció d'un al­tre cò­mic de Ro­bert Kirk­man. Es trac­ta del re­cent­ment pu­bli­cat Thief of

Thieves, que té com a pro­ta­go­nis­ta un lla­dre ex­pert en grans ro­ba­to­ris que in­ten­ta dei­xar l'ofi­ci però que, da­vant de l'es­forç que li su­po­sa evi­tar el que, per a ell, és un im­puls ir­re­pri­mi­ble, de­ci­deix ro­bar úni­ca­ment ob­jec­tes que ja han es­tat ro­bats. S'es­pe­ra que la no­va sè­rie de­bu­ti a la gra­e­lla D'AMC al co­men­ça­ment del 2013.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.