Ac­tors per du­pli­cat, pa­re­lles de ger­mans i al­tra fa­mí­lia

Els ger­mans bes­sons, un re­curs més de les sè­ri­es

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - TENDENCIASTV - Jef­frey Tam­bour ‘Ar­res­ted De­ve­lop­ment’

L’en­cant que té per als guio­nis­tes do­tar un per­so­nat­ge de la se­va an­tí­te­si, amb la se­va sang i, a ve­ga­des, a imat­ge i sem­blan­ça se­va, sem­bla que ha ar­ri­bat a la te­le­vi­sió es­pa­nyo­la. Fa uns di­es, co­nei­xí­em el nou pro­jec­te d’an­to­nio Re­si­nes i la pro­duc­to­ra Man­da­ri­na, en què l’ac­tor en­car­na­rà dos ger­mans bes­sons, un cons­truc­tor i un mos­sèn. El pri­mer es fa­rà pas­sar pel se­gon, per cul­pa de la cri­si i els pro­ble­mes que li pro­du­eix.

Tan sols ens hem de re­mun­tar uns me­sos en­re­re per tro­bar, sal­vant les dis­tàn­ci­es, un plan­te­ja­ment si­mi­lar: un ma­teix ac­tor que in­ter­pre­ta dos bes­sons amb vi­des i ca­ràc­ters molt di­fe­rents. Rin­ger, una de les es­tre­nes re­cents més co­men­ta­des de la gra­e­lla de The CW, ens mos­tra Sa­rah Mic­he­lle Ge­llar en el seu retorn a la te­le­vi­sió, des­prés de Buffy ca­za­vam­pi­ros, do­nant vi­da a la in­es­ta­ble Brid­get i a la so­fis­ti­ca­da Si­ob­nah, bes­so­nes amb vi­des molt di­fe­rents que es ve­uen uni­des de ma­ne­ra in­es­pe­ra­da.

Una mi­ca menys brus­ca va ser la tro­ba­da de la Pho­e­be i l’úr­su­la Buf­fay, les ger­ma­nes que va in­ter­pre­tar, en­tre el 1994 i el 2004, Li­sa Ku­drow, a Fri­ends. Tot i que el seu pa­per més cone­gut fos el de la in­gè­nua can­tau­to­ra ami­ga d’en Chand­ler, en Ross i com­pa­nyia, l’úr­su­la va ser la pri­me­ra a néi­xer te­le­vi­si­va­ment. Va ser el pa­per de la fre­da cam­bre­ra del res­tau­rant ha­bi­tu­al dels Buch­man a Lo­co por ti el que li va va­ler a Ku­drow per in­ter­pre­tar la Pho­e­be a la sè­rie de Kauff­man i Cra­ne. Un al­tre ac­tor que ha do­nat vi­da a una pa­re­lla de bes­sons és el ve­te­rà Jef­frey Tam­bour, que, a Ar­res­ted De­ve­lop­ment, va in­ter­pre­tar els ger­mans Ge­or­ge i Os­car Bluth.

Amb tot, el més ha­bi­tu­al és que ca­da per­so­nat­ge l’in­ter­pre­ti un ac­tor o ac­triu, que a ve­ga­des fin­gei­xen el ne­xe san­gui­ni que exis­teix en­tre ells i d’al­tres són pa­re­lles de ger­mans a la vi­da re­al. L’exem­ple més cone­gut són les ger­ma­nes Ol­sen, que, si bé van co­men­çar a Pa­dres for­zo­sos in­ter­pre­tant un únic pa­per, uns anys des­prés, a la sè­rie Two of a Kind, van do­nar lli­ber­tat a les pos­si­bi­li­tats que te­ni­en com a bes­so­nes amb dos ca­ràc­ters an­ta­gò­nics i ben di­fe­ren­ci­ats. Zach i Cody, de la fac­to­ria Dis­ney, o els pèl-ro­jos i te­mi­bles Body i Kai Sc­hulz, que pràc­ti­ca­ment han de­bu­tat a la te­le­vi­sió amb Ame­ri­can Hor­ror Story, són els exem­ples més pro­pers i jo­ves d’ac­tors que apro­fi­ten un ne­xe d’unió es­pe­ci­al i el tras­lla­den a la pan­ta­lla. I, si el ne­xe no exis­teix, s’in­ven­ta, tal com van fer a mit­jans dels vui­tan­ta els cre­a­dors de La fa­mi­lia Ho­gan, que van em­pa­ren­tar Danny Pon­ce i Je­remy Licht com en Wi­llie i en Mark Ho­gan. Aloña Fdez. Lar­rec­hi

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.