BES­SO­NES A SPRINGFIELD

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - TENDENCIASTV -

Les sè­ri­es d’ani­ma­ció tam­bé re­cor­ren, a ve­ga­des, a les pa­re­lles de ger­mans per com­ple­tar l’elenc de per­so­nat­ges. La re­fe­rèn­cia més pro­pe­ra la tro­bem a Los Simp­son, on, mal­grat que no­més el 2% dels em­ba­ras­sos són de bes­sons, hi ha du­es pa­re­lles de ger­ma­nes idèn­ti­ques. D’una ban­da, les ger­ma­nes de Mar­ge Simp­son, les ron­di­nai­res i an­ti­so­ci­als Patty i Sel­ma Bouvier. De l’al­tra, les alum­nes de l’es­co­la Pri­mà­ria de Springfield Sher­ri i Ter­ri, iden­ti­fi­ca­bles pels ca­bells de co­lor pro­pra.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.