Alec Baldwin pas­sa de tre­ba­llar

As­se­gu­ra que vol de­di­car el temps a me­di­tar i es­tu­di­ar

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - GENTTV - Es­te­fa­nia Chu­e­ca

“Hi ha gent que no­més vol tre­ba­llar i es­tà bé, però jo vull viure i gau­dir de la vi­da”. Les pa­rau­les de l’ac­tor de Rocke­fe­ller Plaza, Alec Baldwin, són ben clares. Des­prés de pro­ta­go­nit­zar mol­tes pel·lí­cu­les i una sè­rie d’èxit, la se­va fu­tu­ra es­po­sa i les àn­si­es per es­tu­di­ar el si­tu­en fo­ra del mer­cat la­bo­ral. I n’es­tà en­can­tat: “Ara vull fer les co­ses que no he po­gut fer du­rant to­ta la car­re­ra, en­ri­quir l’àni­ma i l’es­pe­rit amb la lec­tu­ra. Gau­dir de la vi­da abans no si­gui mas­sa tard”. Aques­ta de­di­ca­ció al dolce far niente fa­rà cór­rer mol­ta tin­ta...

El mo­tiu del can­vi de vi­da ra­di­cal és la se­va fu­tu­ra es­po­sa, Hi­la­ria Tho­mas, una ins­truc­to­ra de io­ga que li ha in­cul­cat la dis­ci­pli­na mil·le­nà­ria ín­dia. Prac­ti­car-la ha es­tat el de­to­nant per­què l’alec, més prim i re­la­xat que mai, ha­gi pres la de­ci­sió de pen­sar en la re­ti­ra­da.

Però aquí no s’aca­ba la co­sa. L’ac­tor tam­bé pen­sa apro­fi­tar el temps lliu­re es­tu­di­ant i s’ha ins­crit a la Uni­ver­si­tat de No­va York (NYU) per cur­sar li­te­ra­tu­ra. “Des­prés de vint anys vi­vint a Cen­tral Park em mu­da­ré al sud de Man­hat­tan, a prop de la Uni­ver­si­tat. La idea de tor­nar a l’es­co­la m’in­tri­ga”, ha con­fes­sat Baldwin. I no no­més ai­xò, tam­bé li ron­da pel cap fi­car-se en po­lí­ti­ca, una de les se­ves pas­si­ons con­fes­ses, des de fa anys, tot i que, per a ai­xò, ha de­ci­dit es­pe­rar, ja que, se­gons diu, “ara per ara, tots els llocs de­mò­cra­tes es­tan ocu­pats”. Però no ho des­car­ta en el fu­tur...

Sem­bla men­ti­da que si­gui el ma­teix pa­io que fa uns anys era no­tí­cia, més que no pas per la fei­na, pel ca­ràc­ter ex­cèn­tric i a ve­ga­des ex­plo­siu. Cal re­cor­dar epi­so­dis tan ver­go­nyo­sos com el mis­sat­ge de veu que, el 2007, va dei­xar al mò­bil de la se­va fi­lla, Ire­land, d’on­ze anys, fruit del ma­tri­mo­ni amb Kim Ba­sin­ger, en què no pa­ra­va de llan­çar-li greus in­sults. O unes de­cla­ra­ci­ons po­lè­mi­ques, el 2009, en un pro­gra­ma de te­le­vi­sió, en què afir­ma­va que es­ta­va “pen­sant ad­qui­rir una dona fi­li­pi­na o rus­sa per cor­reu” per te­nir més fills. I l’in­ci­dent pro­du­ït més re­cent­ment, l’any pas­sat, quan el van fer fo­ra d’un vol d’ame­ri­can Air­li­nes per­què no vo­lia dei­xar de ju­gar al Words With Fri­ends, una ver­sió de l’scrab­ble per a mò­bils, si­mi­lar al re­ei­xit Apa­la­bra­dos.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.