Sa­man­ta Vi­llar, a ju­di­ci

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - GENTTV -

El 18 de maig, la pre­sen­ta­do­ra de Cone­xi­ón Sa­man­ta va ser ci­ta­da per la Fis­ca­lia de Se­vi­lla com a tes­ti­mo­ni per al ju­di­ci con­tra qua­tre bar­ra­quis­tes pel ro­ba­to­ri de fer­ra­lla. Els fets van ser en­re­gis­trats per al pro­gra­ma 21 dí­as, que pre­sen­ta­va Sa­man­ta Vi­llar el 2009, en què s’in­te­gra­va en un as­sen­ta­ment bar­ra­quis­ta se­vi­llà.

Mal­grat que la re­por­te­ra va es­tar qua­tre me­sos im­pu­ta­da en el cas com a co­au­to­ra del ro­ba­to­ri, per­què con­du­ïa la fur­go­ne­ta amb què es va for­jar, fi­nal­ment va que­dar fo­ra del pro­cés, ja que la Fis­ca­lia en­te­nia que no va te­nir “un co­nei­xe­ment pre­vi i exac­te” del ro­ba­to­ri dels seus acom­pa­nyants.

En la re­so­lu­ció del ju­di­ci es va sig­nar un ac­te de con­ci­li­a­ció, que con­sis­ti­rà a pa­gar una multa, per part dels im­pli­cats, que es des­lliu­ra­ran, ai­xí, dels 18 me­sos de pre­só que de­ma­na­va la Fis­ca­lia. Al Twit­ter ofi­ci­al de la pre­sen­ta­do­ra, Vi­llar s’ha mos­trat sa­tis­fe­ta de com ha aca­bat tot.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.