De ‘fi­lles de’ a pro­ta­go­nis­tes de ‘re­a­li­ti­es’

Apro­fi­ten la fa­ma dels pa­res per ser es­tre­lles de TV

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - GENTTV -

Ni can­tants, ni ac­trius, ni po­lí­tics, les se­go­nes ge­ne­ra­ci­ons són les que apos­ten pels re­a­li­ti­es. Les fi­lles de Whit­ney Hous­ton, Clint Eastwood i Sa­rah Pa­lin es vo­len bus­car la vi­da de la ma­ne­ra més cò­mo­da pos­si­ble i han tro­bat en els re­a­li­ti­es la ve­ta per­fec­ta. Acon­se­guir di­ners fà­cils per mos­trar da­vant les cà­me­res la vi­da que por­ten –d’una ma­ne­ra con­tro­la­da, ai­xò sí– és la no­va mo­da en­tre les fi­lles de.

La fi­lla de la des­a­pa­re­gu­da Whit­ney Hous­ton, Bobby Kris­ti­na Hous­ton, ex­po­sa­rà la vi­da da­vant de les cà­me­res amb la se­va àvia Cissy i la Pat, la cu­nya­da i ex­mà­na­ger de Hous­ton, en un re­a­lity que es diu Les crò­ni­ques de la fa­mí­lia Hous­ton. Se­gons Rob Sha­re­now, vi­ce­pre­si­dent exe­cu­tiu de Pro­gra­ma­ció de Li­fe­ti­me, el ca­nal en què s’eme­trà el pro­gra­ma, es mos­tra­rà el buit que ha dei­xat l’ar­tis­ta en els seus fa­mi­li­ars. No se sap la da­ta d’es­tre­na, però es veu­rà aquest ma­teix any.

Re­cent­ment es­tre­nat al ca­nal E!, Fran­ces­ca Fis­her-eastwood, fi­lla de Clint Eastwood, pro­ta­go­nit­za el re­a­lity Se­nyo­re­ta Eastwood & com­pa­nyia, en què ella, la se­va ger­ma­na, Mor­gan, i la se­va ma­dras­tra, Di­na, en­se­nyen el seu ti­pus de vi­da fa­mi­li­ar. El pa­tri­ar­ca res­pec­ta la de­ci­sió de les se­ves do­nes i hi dó­na su­port, tot i que no es­tà “emo­ci­o­nat” d’ex­po­sar la fa­mí­lia, se­gons ha co­men­tat la se­va es­po­sa.

L’úl­ti­ma a su­mar-se a aques­ta mo­da és la fi­lla de Sa­rah Pa­lin, l’ex­can­di­da­ta a la vi­ce­pre­si­dèn­cia del Par­tit Re­pu­bli­cà. Bris­tol Pa­lin nar­ra, a Bris­tol Pa­lin: La vi­da és un “Tripp”, la se­va vi­da i la del seu fill de tres anys, Tripp, quan es mu­den d’alaska a Los An­ge­les, on Pa­lin tro­ba fei­na en una or­ga­nit­za­ció no lu­cra­ti­va. Mal­grat que Sa­rah Pa­lin es mos­tra­va es­cèp­ti­ca da­vant del re­a­lity, la Bris­tol la va fer can­vi­ar de pa­rer en as­se­gu­rar-li que “no es trac­ta­rà de Jer­sey Sho­re, si­nó d’un es­pec­ta­cle fa­mi­li­ar”. S’eme­trà a Li­fe­ti­me i s’es­tre­na­rà el 19 de juny. Es­te­fa­nia Chu­e­ca

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.