La irò­ni­ca ven­jan­ça de Char­lie She­en

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - GENTTV -

Els trài­lers de la no­va sè­rie de She­en, An­ger Ma­na­ge­ment, que s’es­tre­na­rà el 28 de juny al ca­nal FX, te­nen conya. Al pri­mer, se’l veu sa­lu­dant a la cà­me­ra men­tre jeu en un ta­üt obert. En el se­gon, va més en­llà i fa des­car­ri­lar dos trens, el fet que, cu­ri­o­sa­ment, va ser la cau­sa de la se­va mort a Dos hom­bres y me­dio, men­tre diu: “Vin­ga... tot­hom es me­reix una vint-i-qua­tre­na opor­tu­ni­tat”. Sa­be­dor de la po­lè­mi­ca cau­sa­da per la se­va sor­ti­da de Dos hom­bres y me­dio (CBS el va fer fo­ra pels com­por­ta­ments po­lè­mics i per dir “pa­llas­so, es­tú­pid i cu­quet con­ta­mi­nat” al pro­duc­tor de la sè­rie, Chuck Lor­re), l’ac­tor, com a ven­jan­ça, s’ha vol­gut mo­far de la se­va an­ti­ga sè­rie per pre­sen­tar el nou pro­jec­te. Hi in­ter­pre­ta­rà un te­ra­peu­ta poc co­mú que trac­ta els tras­torns cau­sats per la ira. Un pa­per que, sens dub­te, li va com l’anell al dit.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.