TE­RI HATC­HER, DE MAL ROT­LLO AMB LES ‘MU­JE­RES DES­ES­PE­RA­DAS’?

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - GENTTV -

L’ac­triu no va as­sis­tir a la fes­ta de co­mi­at de Mu­je­res des­es­pe­ra­das i ai­xò va des­fer­mar to­ta clas­se de ru­mors. Una ami­ga de la se­va com­pa­nya Eva Lon­go­ria as­se­gu­ra que Hatc­her sem­pre s’ha ex­clòs del grup de do­nes des­es­pe­ra­des i, per aquest mo­tiu, no es va vo­ler aco­mi­a­dar de nin­gú. Com a con­se­qüèn­cia, a la fes­ta, Eva Lon­go­ria, Fe­li­city Huff­man i Mar­cia Cross van fer un pre­sent dels mem­bres de l’equip i, a la tar­ge­ta que l’acom­pa­nya­va, no van comp­tar amb la fir­ma de la Te­ri.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.