FA­MO­SES PRECURSORES

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - GENTTV -

Les pri­me­res fi­lles de que van pro­ta­go­nit­zar un re­a­lity d’èxit van ser Pa­ris Hilton i Ni­co­le Ritc­hie. Amb The Sim­ple Li­fe, van mos­trar les pe­ri­pè­ci­es de du­es pi­jes en si­tu­a­ci­ons do­mès­ti­ques. Des­prés, Hilton va cre­ar un re­a­lity pro­pi, My New BFF, en el qual bus­ca­va ami­gues. Però qui ha tin­gut una gran re­per­cus­sió me­di­à­ti­ca ha es­tat Kim Kar­das­hi­an, que ha ren­di­bi­lit­zat com nin­gú el seu Ke­e­ping Up with the Kar­das­hi­ans.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.