JAUME PERAL, NOU CAP D’IN­FOR­MA­TIUS DE TV3

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - GENTTV -

Des­prés del no­me­na­ment d’eu­ge­ni Sa­llent, fa tot just un mes, com a director de TV3, la Cor­po­ra­ció Ca­ta­la­na de Mit­jans Au­di­o­vi­su­als (CCMA) va apro­var, sen­se vots en con­tra, el pe­ri­o­dis­ta Jaume Peral com a nou cap d’in­for­ma­tius de Te­le­vi­sió de Catalunya, en subs­ti­tu­ció de Ro­sa Mar­que­ta. Peral ha tre­ba­llat a Catalunya Rà­dio, va di­ri­gir l’àrea de Co­mu­ni­ca­ció de la ca­de­na au­to­nò­mi­ca, el 2008, i, fins ara, era redac­tor del pro­gra­ma Par­la­ment, de TV3.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.