Bar­ça con­tra Bar­ça

El par­tit en­tre Gu­ar­di­o­la i Vi­la­no­va, l’ac­te cen­tral de ‘La Ma­ra­tó’

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - PROGRAMACIÓ DEL 26 A L’1 -

A una ban­da del camp, un equip di­ri­git per Pep Gu­ar­di­o­la. A l’al­tra, un equip a les or­dres de Ti­to Vi­la­no­va. El pas­sat (re­cent) del Bar­ça i el seu fu­tur (pro­per) es veu­ran les ca­res en un par­tit amistós per La Ma­ra­tó, que TV3 eme­trà en di­rec­te aquest diumenge, a les 19 h. El par­tit se­rà l’es­pec­ta­cle es­tre­lla d’una jor­na­da so­li­dà­ria es­pe­ci­al que la te­le­vi­sió pú­bli­ca ha de­ci­dit por­tar a ter­me, en­guany, per llui­tar con­tra la po­bre­sa a Catalunya, que ha aug­men­tat amb la cri­si eco­nò­mi­ca i, ac­tu­al­ment, afec­ta un 20% de la po­bla­ció adul­ta i un 23% en el cas de jo­ves i nens.

Els ju­ga­dors del Bar­ça han es­tat els pri­mers a vo­ler-se su­mar a la ini­ci­a­ti­va, però no se­ran els únics. La Ma­ra­tó per la po­bre­sa, que pre­sen­ta­ran els pe­ri­o­dis­tes An­to­ni Bas­sas i Ag­nès Mar­quès, comp­ta­rà amb l’apor­ta­ció d’una llar­ga llis­ta de per­so­nes cone­gu­des, que ani­ma­ran els es­pec­ta­dors a par­ti­ci­par en la col·lec­ta de fons: des de Ferran Adrià fins a Eduard Pun­set, pas­sant per La­ia Sanz i Pep Bou. Cone­guts per mo­tius molt di­fe­rents, però units per un únic com­pro­mís, el ma­teix que tin­dran pre­sent mú­sics com Ma­ca­co i Lí­dia Pu­jol, que pas­sa­ran pel pla­tó de La Ma­ra­tó.

Al llarg del dia de de­mà, es po­dran veu­re es­pec­ta­cles en di­rec­te, com el de La Cu­ba­na o el dels ac­tors de Pol­se­res ver­me­lles, ai­xí com ví­de­os en què s’ofe­ri­ran tes­ti­mo­nis de per­so­nes que s’han tro­bat, de ma­ne­ra in­es­pe­ra­da, con­vi­vint amb la po­bre­sa. L’ob­jec­tiu és cons­ci­en­ci­ar els es­pec­ta­dors de la ne­ces­si­tat de col·la­bo­rar per aju­dar els que més ho ne­ces­si­ten a su­perar les di­fi­cul­tats eco­nò­mi­ques. El pro­gra­ma tam­bé fa­rà con­ne­xi­ons des de di­ver­sos punts de Catalunya, en els quals es mos­tra­ran les ac­ti­vi­tats de di­fe­rents or­ga­nit­za­ci­ons en fa­vor de La Ma­ra­tó. Toni de la Tor­re

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.