MÉS A PROP DEL NÚ­ME­RO 1

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - PROGRAMACIÓ DEL 26 A L’1 -

Pau­la Váz­quez con­ti­nua bus­cant el mi­llor, a El Nú­me­ro 1, i ca­da cop es­tà més a prop de tro­bar-lo. El pro­gra­ma d’an­te­na 3, que ha can­vi­at de dia d’emis­sió i ara po­dem veu­re els di­me­cres, ja té més con­cur­sants ex­pul­sats que con­cur­sants amb pos­si­bi­li­tats d’ar­ri­bar a la fi­nal. Dels set­ze par­ti­ci­pants ini­ci­als, no­més qu­e­den la Roko (la fa­vo­ri­ta del pú­blic, que va de­ci­dir blin­dar-la a l’úl­ti­ma ga­la), la La­ia, l’edu, en Gar­son, l’her­mi, en Ja­del, en Pa­blo i en Se­bas. A la rec­ta fi­nal del ta­lent show, al ju­rat no­més se li per­me­trà sal­var un dels con­cur­sants, amb què la lluita per la per­ma­nèn­cia se­rà més in­ten­sa que mai. El pro­gra­ma tam­bé re­brà la vi­si­ta d’ar­tis­tes con­vi­dats, amb ac­tu­a­ci­ons en di­rec­te que es com­bi­na­ran amb la di­nà­mi­ca ha­bi­tu­al del con­curs. El Nú­me­ro 1 apos­ta per una mes­cla d’en­tre­te­ni­ment i es­pec­ta­cle mu­si­cal com a al­ter­na­ti­va fa­mi­li­ar en el pri­me ti­me.

Di­me­cres, 22.30 h, An­te­na 3

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.