DE VI­AT­GE PER ‘LITT­LE BRITAIN’

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - PROGRAMACIÓ DEL 26 A L’1 -

Es pre­sen­ta com una guia per conèi­xer el Reg­ne Unit i, a par­tir d’aques­ta pre­mis­sa, Litt­le Britain po­sa en dan­sa una col·lec­ció de di­ver­tits es­quet­xos que te­nen com a pro­ta­go­nis­tes una àm­plia se­lec­ció de per­so­nat­ges igno­rants i gro­tes­cos. El ca­nal 3XL tor­na a eme­tre des del pri­mer epi­so­di aques­ta co­mè­dia ge­ni­al, cre­a­da per Matt Lu­cas i Da­vidwa­lli­ams, que ha acon­se­guit tra­ves­sar les fron­te­res del que és po­lí­ti­ca­ment cor­rec­te grà­ci­es a la capa­ci­tat per pa­ro­di­ar els in­di­vi­dus més in­de­sit­ja­bles de la so­ci­e­tat bri­tà­ni­ca. Aquests dos lon­di­nencs es­cri­uen els guions de la sè­rie i n’in­ter­pre­ten tots els per­so­nat­ges, can­vi­ant d’as­pec­te amb ma­qui­llat­ge i ves­tu­a­ri, a l’es­til dels Monty Pyt­hon, i do­nant vi­da a gent com Andy Pipkin, Ca­rol Be­er, Vicky Po­llard i al­tres per­so­nat­ges mons­tru­o­sos, que són el re­flex hi­la­rant d’una in­cul­tu­ra que, ma­lau­ra­da­ment, no és pa­tri­mo­ni ex­clu­siu del Reg­ne Unit.

Di­lluns, 23.10 h, 3XL

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.