FA­MO­SOS AL VOLANTE

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - DISSABTE26 -

Dos nous alum­nes ar­ri­ben a l’au­to­es­co­la més fa­mo­sa d’es­pa­nya: So­raya i Ra­fa Méndez. La cantant i el core­ò­graf van a Cu­en­ca amb la il·lu­sió de con­ver­tir-se en con­duc­tors, però tro­ba­ran més d’un obs­ta­cle pel camí. A més, Fa­le­te, des­prés d’ha­ver apro­vat l’exa­men te­ò­ric en una se­go­na con­vo­ca­tò­ria, es llan­ça als car­rers. El director de l’au­to­es­co­la tam­bé ha de llui­tar amb al­tres alum­nes, com la Tri­ni, una dona de 36 anys que fa un me­tre i vint cen­tí­me­tres d’al­ça­da, que vol te­nir el car­net de con­duir per ser del tot in­de­pen­dent. 21.30 h, La Sex­ta

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.