RO­LLING WITH STO­NE

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - DISSABTE26 -

El 2009, Sa­rah Ber­trand acom­pa­nya el ci­ne­as­ta Oli­ver Sto­ne en un vi­at­ge per l’amè­ri­ca Lla­ti­na, du­rant el ro­dat­ge del do­cu­men­tal South of Bor­der, so­bre Hu­go Chá­vez i la no­va ona­da de pre­si­dents sud-ame­ri­cans. Tes­ti­mo­ni del seu pro­cés cre­a­tiu, Sa­rah Ber­trand l’in­ter­ro­ga so­bre la vi­da i les pe­llí­cu­les, po­sant, d’aques­ta ma­ne­ra, el per­so­nat­ge, el ci­ne­as­ta i l’ho­me Sto­ne a la llum. 22.30 h, TCM Au­tor

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.