GRAN PREMI DE MÒ­NA­CO

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - DIUMENGE27 -

Tor­na el Premi més pres­ti­gi­ós de la Fór­mu­la 1: el Gran Premi de Mò­na­co. La cur­sa s’emet a les 14 h, en di­rec­te, des del cir­cuit ur­bà del Prin­ci­pat. Fer­ra­ri, amb Fernando Alon­so i Fe­li­pe Mas­sa, in­clou­rà pe­ti­tes va­ri­a­ci­ons als cot­xes per in­ten­tar gua­nyar càr­re­ga ae­ro­di­nà­mi­ca, un as­pec­te molt im­por­tant en aques­ta cur­sa. Des­prés de Mont­me­ló, Fer­ra­ri ja va pre­sen­tar un pano­ra­ma di­fe­rent. Per pri­me­ra ve­ga­da en­guany, va po­der llui­tar en igual­tat de con­di­ci­ons amb la res­ta dels equips. Vet­tel (Red Bull) i Alon­so (Fer­ra­ri), igua­lats a 61 punts, llui­ta­ran per ad­qui­rir la pri­me­ra po­si­ció. 14.00 h, Es­port 3 i An­te­na 3

LVE/J.M.CENCILLO

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.