EL REI­NO DE LOS CIELOS

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - DIUMENGE27 -

Es­tre­na de la su­per­pro­duc­ció pro­ta­go­nit­za­da per Or­lan­do Blo­om i Li­am Nel­son. Des­prés de Gla­di­a­tor, Rid­ley Scott re­prèn el dra­ma his­tò­ric per mos­trar com el jo­ve Ba­li­an, fill il·le­gí­tim del ca­va­ller Go­do­fre­do de Ibe­lin, es veu im­mers en el vi­o­lent en­fron­ta­ment en què cris­ti­ans, mu­sul­mans i ju­eus llui­ten pel con­trol de la Ciu­tat San­ta. 22.00 h, Hollywo­od

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.