LA MA­FIA

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - DILLUNS28 -

Sè­rie do­cu­men­tal de dos capí­tols. El pri­mer, Don Vi­to Ge­no­ve­se, ex­pli­ca la his­tò­ria de Don Vi­to Ge­no­ve­se, el gàngs­ter més pe­ri­llós d’amè­ri­ca, que Char­les Lucky Lu­ci­a­no, el cap més im­por­tant de la mà­fia, va pren­dre com la mà dre­ta. El se­gon, El hom­bre de ace­ro y la he­ro­í­na, ex­pli­ca la his­tò­ria de Car­mi­ne Ga­lan­te i de com va exer­cir un po­der mas­siu, mal­grat pas­sar la ma­jor part de la car­re­ra en­tre rei­xes, con­ver­tint l’he­ro­ï­na en una mi­na d’or. Ga­lan­te es va con­ver­tir en l’es­te­re­o­tip de l’ho­me ma­fi­ós, i va anar as­cen­dint sen­se pa­rar amb la con­se­cu­ció d’èxits in­nom­bra­bles. 23.50 h, La 1

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.