60 MI­NUTS

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - DIMARTS29 -

No­va en­tre­ga de l’es­pai de­di­cat a qües­ti­ons d’ac­tu­a­li­tat. El re­por­tat­ge d’avui, ti­tu­lat Nú­vi­es rap­ta­des, ex­pli­ca com, a Txet­xè­nia, al­gu­nes jo­ves les rap­ten i les con­ver­tei­xen en se­go­nes o ter­ce­res es­po­ses d’ho­mes po­de­ro­sos, com els mem­bres de la mi­lí­cia par­ti­dà­ria de Ram­zan Ka­dí­rov, pre­si­dent de la re­pú­bli­ca rus­sa. El do­cu­men­tal ex­plo­ra aquest fe­no­men in­qui­e­tant, to­le­rat per la so­ci­e­tat txet­xe­na, mos­trant tot el que en­vol­ta aquests rap­tes ex­prés de no­ies que ce­dei­xen el des­tí a fu­turs ma­rits in­tran­si­gents i em­pa­rats pel rè­gim. 23.30 h, 33

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.