MAR­GIN CALL

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - DIMARTS29 -

Thriller que mos­tra les fi­gu­res clau d’un banc d’in­ver­sió les 24 ho­res prè­vi­es a l’ini­ci de la cri­si fi­nan­ce­ra del 2008. Quan l’ana­lis­ta jú­ni­or Pe­ter Sullivan re­ve­la in­for­ma­ció que po­dria pro­var que la se­va em­pre­sa es­tà a punt de cau­re, s’ori­gi­na una pre­sa de de­ci­si­ons que can­vi­a­rà la vi­da dels im­pli­cats en el des­as­tre im­mi­nent.

22.00 h, Ca­nal+ 1

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.