VIGILADOS: PERSON OF INTEREST

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - DIMECRES30 -

Emis­sió de dos capí­tols de la sè­rie. El pri­mer, Baby Blue, mos­tra com la mà­qui­na in­di­ca el nú­me­ro d’un na­dó de poc més de sis me­sos. Ales­ho­res, en Re­e­se i en Finch es con­ver­tei­xen en els pa­res més pro­tec­tors del món, amb un enor­me ar­se­nal d’ar­mes a dis­po­si­ció. Mentrestant, la Car­ter es co­men­ça a qües­ti­o­nar la lle­ial­tat cap als dos ho­mes. Al se­gon, Cri­sis de iden­ti­dad, l’úl­tim nú­me­ro de la mà­qui­na ofe­reix un rep­te di­fí­cil a en Re­e­se i en Finch, per­què la per­so­na que han de tro­bar no té cap ti­pus d’em­prem­ta di­gi­tal. A més, el sub­jec­te té una do­ble vi­da. 22.25 h, La Sex­ta

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.