LOS PRO­TE­GI­DOS

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - DIJOUS31 -

No­va en­tre­ga de la sè­rie, en què, des­prés de re­bre el mis­sat­ge de la Ju­lia ad­ver­tint-lo d’en Mar­tín, en Mario in­ten­ta es­ca­par-se amb els nens, però no ho acon­se­gueix. Ell, en Lu­cas, la Lu­cía i en Car­li­tos són cap­tu­rats i tan­cats. Els pe­tits no en­te­nen res, i en Mario i en Lu­cas els fan creu­re que és un sim­ple joc men­tre in­ten­ten tro­bar una via per es­ca­par-se. Per part se­va, la San­dra i en Cu­le­bra viu­ran la ma­jor re­ve­la­ció des que es co­nei­xen. A més, la Ro­sa i l’an­to­nio re­ben una no­tí­cia ter­ri­ble: al­gú els ha de­nun­ci­at al De­fen­sor del Me­nor per treu­re’ls la cus­tò­dia de la pe­ti­ta Che­li­to. 22.30 h, An­te­na 3

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.