GIN­SENG: L'AR­REL DE FOR­MA HU­MA­NA DE CO­REA

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - DIVENDRES1 -

El gin­seng és l’ar­rel d’una planta que els xi­ne­sos ano­me­nen jin shen o ar­rel hu­ma­na, i es con­si­de­ra la rei­na de to­tes les plan­tes me­di­ci­nals, pels po­ders mi­ra­cu­lo­sos que té. Du­rant anys, ha es­tat l’ar­ma se­cre­ta de la me­di­ci­na asi­à­ti­ca. Fa temps que la me­di­ci­na oc­ci­den­tal n’ha re­co­ne­gut la for­ça cu­ra­ti­va i l’ha do­cu­men­tat. Prin­ci­pal­ment, es con­rea a Co­rea. El do­cu­men­tal se­gueix el camí del gin­seng, des dels cul­ti­va­dors i els co­mer­ci­ants fins als la­bo­ra­to­ris i els res­tau­rants oc­ci­den­tals.

20.00 h, 33

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.