PLA­NE­TA HELADO

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - DIVENDRES1 -

Es­tre­na de la sè­rie do­cu­men­tal Pla­ne­ta helado, que cons­ta de sis capí­tols, en què s’ex­plo­ra la vi­da a les úl­ti­mes re­gi­ons sal­vat­ges del pla­ne­ta: els pols. A més, la sè­rie com­prèn dos pro­gra­mes es­pe­ci­als i sis making of, tots dis­po­ni­bles, tam­bé, a Ca­nal+ Yom­vi. Du­es set­ma­nes abans que s’es­tre­ni, es­ta­rà dis­po­ni­ble a Ca­nal+ Yom­vi.

Ca­nal+ Yom­vi

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.