Un nou ca­nal de te­le­vi­sió… per a gos­sos

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - ZONAFAN -

Un nou mem­bre de la fa­mí­lia en­tra­rà, a par­tir d’ara, en la clàs­si­ca ba­ta­lla pel co­man­da­ment de la te­le­vi­sió, i és un que té qua­tre po­tes. Als Es­tats Units, aca­ba de co­men­çar a eme­tre el pri­mer ca­nal que vol te­nir els gos­sos d’es­pec­ta­dors. Es diu Dog TV i con­sis­teix en una sè­rie d’imat­ges que es­tan pen­sa­des per cri­dar l’aten­ció del mi­llor amic de l’ho­me i, d’aques­ta ma­ne­ra, te­nir-lo dis­tret mi­rant la pan­ta­lla. Els con­tin­guts es­tan elaborats se­gons les capa­ci­tats per­cep­ti­ves del gos, de ma­ne­ra que els co­lors són di­fe­rents del que és ha­bi­tu­al, i tam­bé els sons. Els res­pon­sa­bles as­se­gu­ren que Dog TV pot en­tre­te­nir i, al­ho­ra, re­la­xar l’ani­mal.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.