TANT D’ÈXIT COM L’ORI­GI­NAL

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NOTÍCIES TV -

Mal­grat ser una adap­ta­ció pen­sa­da per al pú­blic bri­tà­nic, Lon­dres Distrito Cri­mi­nal tam­bé ha es­tat una sè­rie d’èxit als Es­tats Units i el Ca­na­dà. Cu­ri­o­sa­ment, el pú­blic nord-ame­ri­cà ha re­but amb els bra­ços oberts una adap­ta­ció de la se­va sè­rie amb ac­tors an­gle­sos, co­sa gens ha­bi­tu­al en aques­ta in­dús­tria. El més usu­al és que una sè­rie vi­at­gi d’un pa­ís a un al­tre, però no que l’adap­ta­ció vi­at­gi en sen­tit con­tra­ri i coin­ci­dei­xi a la gra­e­lla amb la sè­rie ori­gi­nal, co­sa que va pas­sar els anys 2009 i 2010.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.